39%
 Đèn thả thủy tinh màu TDC-50  Đèn thả thủy tinh màu TDC-50