46%
 Đèn tường hình nấm VNT-2251  Đèn tường hình nấm VNT-2251